Ubuntu安装Docker教程

背景

最近经常需要在云服务器上安装Docker,在安装过程中出现不少问题,遂记录下来供自己以及有需要的朋友查阅。
本教程适用于Ubuntu 18.04 Ubuntu 20.04 Ubuntu 22.04

安装

 1. 安装新版之前卸载旧版本

  1
  2
  sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
  sudo rm -rf /var/lib/docker/ # 如果不打算留旧版本的镜像,容器等数据,可以删掉这个文件夹
 2. 安装apt证书,更新源仓库,添加docker软件源

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  sudo apt-get update

  sudo apt-get install \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release

  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
  echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
 3. 安装docker

  1
  2
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

  此时docker已经装好,可以输入sudo docker version验证安装结果,若打印出版本说明安装成功,但是目前所有docker命令均需要root权限,也就是需要sudo,为了去掉docker命令的sudo,还需要接下来的操作

 4. 去除sudo

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  # 建立用户组(如果已经有可以忽略)
  sudo groupadd docker
  # 将当前用户加入docker用户组
  sudo usermod -aG docker $USER
  # 生效用户组改动
  newgrp docker
  # 重启docker
  sudo systemctl restart docker
 5. 镜像加速

  在/etc/docker下新建daemon.json(有就不需要创建了), 然后在文件里输入{"registry-mirrors": ["https://registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com", "https://registry.docker-cn.com"]},重启docker服务即可